Fundația PROGPERS din Alba Iulia în calitate de beneficiar în cadul proiectului ,,IMPACT” – POCU/140/4/2/114638 anunță desfășurarea competiției planurilor de afaceri ce se va desfășura în cadrul sub-activității 3.2. ,,Acordarea de micro-granturi și sprijin în derularea ajutorului de minimis”, în data de 09.07.2018 și aduce la cunoștința celor interesați următoarele:

  • dosarul conținând Planul de afaceri și documentele însoțitoare necesare pentru înscrierea la competiția planurilor de afaceri, poate fi depus, la sediul biroului local al proiectului ,,IMPACT” din Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3, de luni până vineri între orele 8.30-14.30, începând cu data publicării prezentului anunț și până la data de 06.07.2018, inclusiv.
  • dosarul conținând Planul de afaceri și documentele însoțitoare, se vor întocmi și depune, conform  specificațiilor  prevăzute în ,,Metodologia de selecție a Planurilor de afaceri și acordarea finanțării nerambursabile sub forma ajutorului de minimis în cadrul proiectului IMPACT cod SMIS 114638”.
  • ,,Metodologia de selecție a Planurilor de afaceri și acordarea finanțării nerambursabile sub forma ajutorului de minimis în cadrul proiectului IMPACT cod SMIS 114638”, este pusă la dispoziția persoanelor interesate, și poate fi consultată de luni până vineri între orele 08.30-14.30, la sediul biroului local al proiectului ,,IMPACT” din Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3 sau pe site-ul fundației PROGPERS,  la adresa: www.fundațiaprogpers.ro, împreună cu anexele aferente acesteia.
  • Rezultatele evaluării și rezultatele contestațiilor, se vor afișa la biroul local al proiectului ,,IMPACT” din Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3 și pe site-ul fundației PROGPERS, la adresa: www.fundațiaprogpers.ro.

,,Metodologia de selecție a Planurilor de afaceri și acordarea finanțării nerambursabile sub forma ajutorului de minimis în cadrul proiectului IMPACT cod SMIS 114638”, este întocmită în concordanță cu Schema de ajutor de minimis ,,Dezvoltare Locală Integrală (DLI 360°) în comunitățile marginalizate” aprobată prin Ordinul MFE nr. 534 din 20.04.2016 și orice interpretare va fi făcută în sensul acesteia din urmă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.2. ,,Reducerea numărului de persoane  aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri integrate”.

Valoarea totală a proiectului este de 10.161.385,40 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 8.637.177,59 lei.

Date de contact: Beneficiar – Fundația PROGPERS

Președinte – Chiorean Lucian Oliviu

Telefon: 0761786242; Fax: 0258/811405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *